Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2013


Protokoll fört vid årsmöte med Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap den 18/3 2013

Ett drygt 40-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen, en bra siffra.

1. Inledning

Sällskapets ordförande Bo Zackrisson öppnade mötet och påkallade en tyst minut för fyra av sällskapets medlemmar som avlidit under året.

2. Mötets behöriga utlysande

På fråga om mötets behöriga utlysande besvarades med ett ja.

3. Val av mötesfunktionärer

Till ordförande valdes Lars-Åke Bergman, och till sekreterare Per-Göran Persson.

4. Val av justerare

Att justera årsmötets protokoll valdes Sven Hjort och Erik Henningsson.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Sällskapets ordförande Bo Zackrisson förklarade delar av verksamhetsberättelsen. Se bilaga.

6. Kassaberättelse

Kassör Börje Carlsson gick igenom ekonomin. Se bilaga.

7. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av ansvarig revisor Lennart Eriksson.

8. Fastställande av bokslut

Bokslutet genomgicks och godkändes. Se bilaga.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

10. Årsavgifter för 2014

Årsavgiften för 2014 beslutades på styrelsens förslag att vara oförändrad, 100:-/för enskild medlem och 200:-/förening.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2013

Styrelsens förslag av verksamhetsplan och budget godkändes. Vi kommer att fortsätta med våra "Öppna Hus" en gång i månaden, samt som vanligt deltaga i Femklöverträffarna. Se bilaga.

12.Val av ordförande för 2013

Avgående ordförande Bo Zackrisson omvaldes enhälligt på 1 år.

13. Val av styrelseledamöter för 2013-14

Avgående, Håkan Claesson, Börje Carlsson och Örjan Johansson, omval på samtliga. Kvar i styrelsen med mandat för 2013, Eiler Jansson, Stig Brånfeldt och Per-Göran Persson.

14. Val av suppleanter för 2013

Avgående Olle Malmborg och Björn Jansson, omval på båda, nyval Evert Karlsson.

15. Val av revisorer för 2013

Avgående Lennart Eriksson och Sven-Erik Karlsson, omval på båda.

16. Val av revisorssuppleanter för 2013

Avgående Håkan Ahlgren, omval.

17. Val av valberedning

Avgående, Sten-Åke Collberg, Evert Karlsson och Kjell Karlsson, omval på Sten-Åke Collberg och Kjell Karlsson. Sten-Åke Collberg utsågs till sammankallande.

18. Av styrelsen anmäld fråga

WHIS ordförande Bo Zackrisson informerade om den tilltänkta idrottshistoriska dagen i oktober.

19. Av medlem föranmäld fråga

Utgick, ingen föranmäld fråga anmäld.

20. Övriga frågor

Bosse Z informerade om vårens Helsingborgsresa i WIS regi.

21. Avslutning

Mötesordföranden Lars-Åke Bergman tackade för förtroendet, och önskade sällskapet fortsatt framgång i sitt arbete, samt överlämnade till Bo Zackrisson som avslutade årsmötet.

 

Dag som ovan

 

Per-Göran Persson      Lars-Åke Bergman

Sekreterare                Ordförande

 

Justerat

 

Sven Hjort                  Erik HenningssonUppdaterad: 29 OKT 2013 08:42 Skribent: Per-Göran Persson

Välkommen som medlem


Tidigare nr av WI-tidningen

 

 

Besök på sidan sedan 170906

Postadress:
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Bo Zackrisson, Hallonvägen 9
547 31 Gullspång

Kontakt:
Tel: 055120322
E-post: This is a mailto link

Se all info